Allmänna villkor

Dessa villkor (”villkoren”) gäller för alla köp som görs av kunden (”du”, ”dig”, ”köparen”) av Himlekök med organisationsnummer, 556645-3568 (hädanefter ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”säljaren”). Villkoren gäller tillsammans med de särskilda villkor som nedtecknats i varje enskild orderbekräftelse samt vad som följer av konsumentköplagen. Himlekök förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa villkor men det är alltid de villkor som finns då avtalet ingås som gäller.

Order

1.1 Bindande avtal

Vid beställning av produkter ingås ett bindande avtal. Avtalet ingås i samband med att du, muntligen eller skriftligen, lägger en order genom att tacka ja till att boka en produktionstid. Ordern bekräftas genom att vi via epost skickar dokumentet ”Bekräftelse av Produktionstid”. Vid eventuella invändningar ber vi dig inkomma med dom inom fem arbetsdagar. Om inga invändningar görs är avtalet bindande.

1.2 Ändring och tillägg

Ändringar eller tillägg av mindre karaktär (ex. mindre ändringar i planlösning, byte eller tillägg av tillbehör) som görs efter det att ordern är lagd men innan produktionsstart föranleder inte en ny order utan görs löpande och samlas i den slutgiltiga orderbekräftelsen som skickas efter att slutmätningen är gjord.

Betalning

2.1 Betalningsrutiner

I samband med att du tackar ja till en produktionstid betalar du en fast handpenning på 10 000kr. Handpenningen är ej återbetalningsbar men dras av från slutfakturan. Resterande ordervärde exklusive eventuella bänkskivor faktureras sen i samband med produktionsstart och med, den i orderbekräftelsen utsatta leveransdagen som sista betaldag. Fakturan på bänkskivor samt eventuell frakt utgör sen slutfaktura och skickas efter att bänkskivorna mallats.

2.2 Förseningsavgifter

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f n åtta procentenheter över gällande referensränta) och påminnelseavgift (f n 60 kronor) och i förekommande fall inkassoavgift (f n 180 kronor).

2.3 Äganderättsförbehåll

Himlekök förbehåller sig rätten att inte lämna ut varor innan dess att full betalning erhållits.

Leverans

Leveranstid anges vid order.

3.1 Hämtning av inredning

Köparen ansvarar själv för att ordna med hämtning av inredning. Om inget annat anges hämtar köparen själv sin inredning hos oss och får då även hjälp att lasta.

3.2 Direktleverans

Önskas direktleverans sker den i specialbilar utan omlastning. Notera att chauffören ej kan hjälpa till med att bära in varorna och det är därför viktigt att det finns folk på plats när leveransen kommer. I de fall avlämnandet försenas på grund av omständigheter hos köparen kan denna komma att bli ersättningsskyldig för eventuella extrakostnader.

3.3 Mottagande av gods

Köparen ska vid mottagande av produkt göra mottagningskontroll. Eventuella synliga skador ska direkt anmälas till säljare alternativt det externa fraktbolag som levererat produkten.
Skador som ej anmälts vid transport anses uppstått vid montage och åligger därför inte säljaren att reparera. Eventuell reparation av skador som uppstått vid montage kommer att debiteras.

3.4 Förvaring

För att spara på miljön och undvika onödiga kostnader levereras Himleköks produkter oemballerade och bör därför hanteras varsamt samt bäras in omgående. Trä är ett naturmaterial som påverkas av temperatur och luftfuktighet och ska därför förvaras i inomhusliknande miljö.

3.5 Försening på grund av omständigheter hos Himlekök

Om leveransen försenas på grund av omständigheter hos Himlekök ska vi, utan dröjsmål, meddela köparen om detta samt ange den tidpunkt då leverans beräknas att ske. Du har då rätt att hålla inne betalningen som en säkerhet tills leverans sker. Är leveransen synnerligen försenad (ex. i fall då produktion inte startat innan ursprunglig leveransdag) har du rätt att avbeställa hela eller delar av ordern. Du som kund ska då meddela oss detta skriftligen. Under inga omständigheter ska Himlekök anses ersättningsskyldiga för eventuella merkostnader som kan ha uppstått till följd av förseningen.

3.6 Försening på grund av omständigheter hos Köparen

I de fall omständigheter hos köparen gör att Himlekök inte kan komma åt att slutmäta och bereda produktionsunderlag på utsatt tid ska du, utan dröjsmål, meddela detta till Himlekök. Beroende på omständigheterna flyttar vi då antingen produktionstiden eller begär att du inkommer med mått och annan information på ett sätt som gör att produktionen inte blir försenad. Ansvaret för att måtten stämmer övergår då på köparen.
I de fall leverans av färdig vara försenas på grund av omständigheter hos köparen skall betalning fortfarande göras på utsatt tid. Vid försenad upphämtning med mer än tio arbetsdagar över avtalad leveranstid förbehåller sig Himlekök rätten att fakturera en lagerhållningskostnad om 2 500kr per påbörjad vecka.

3.7 Leverans av bänkskivor som ska mallas innan leverans

Leverans av bänkskivor som kräver mallning (vanligtvis sten och granit mm) sker vanligtvis cirka 2-4 veckor efter stenhuggaren har mallat på fasta monterade stommar.
Montering avser markplan med max en styck trappa och sker med två man. Väger enskild skiva mer än 140kg förutsätts att bärhjälp finns på plats.
Fogning ingår endast mellan sten och sten. Stenpriser kan komma att justeras efter mallning samt till följd av yttre förutsättningar. Stenbänkskivor faktureras efter att mallning av sten har ägt rum och utgör då vanligtvis slutfaktura.

3.8 Leverans av vitvaror & andra tillbehör

I de fall vitvaror och andra tillbehör levereras direkt till köparen ingår inte, om inte annat avtalats, att de bärs in. Det är därför viktigt att man har bärhjälp på plats i samband med att leveransen ankommer.

I de fall leverans av vitvaror och andra tillbehör försenas på grund av omständigheter hos leverantören (ex produktionsstörningar) ska vi, utan dröjsmål, meddela köparen om detta samt ange den tidpunkt då leverans beräknas att ske. Du som kund har då rätt att antingen hålla inne betalningen till dess att leveransen sker eller avbeställa varan. Du skall i sådana fall meddela oss detta skriftligen. Då leveransförseningen är utanför Himleköks kontroll är inte heller eventuella merkostnader som kan komma att uppstå till följd av leveransförseningen vårt ansvar.

Montering

4.1 Beredning och montage

Köparen ansvarar själv för att ordna med montagetjänster (montering, el, vvs, kakel och målning etc) och upprättar ett eget avtal med valda hantverkare. Dessa avtal är separata från säljaren och under inga omständigheter ansvarar Himlekök för fel eller brister som uppstått i samband med eller till följd av montage.

4.2 Monteringsmanual

Himlekök skickar med en vägledande monteringsmanual men då din inredning är skräddarsydd efter dina specifika förutsättningar är manualen inte alltid heltäckande. Det är därför viktigt att man väljer en kunnig montör. Vi på Himlekök finns alltid tillgängliga för att svara på frågor och uppmanar montören att hellre fråga en gång för mycket.

Servicetjänster

5.1 Servicetjänster

Himlekök erbjuder vid behov servicetjänster. Detta avser enbart tjänster som har med Himleköks produkter att göra och kan exempelvis vara att bistå med att åtgärda ett felaktigt utfört montage. I varje enskilt fall görs en bedömning angående framkörningskostnad, ett timpris samt eventuella materialkostnader som avser serviceärendet.

Garanti & reklamation

6.1 Garanti

Produkter tillverkade av Himlekök har tio års garanti från leveransdagen. För övriga produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor.

6.2 Reklamation

Du har rätt att, inom garantitiden, reklamera en defekt produkt under förutsättning att du meddelar oss om felet inom två månader efter att felet upptäcktes. För att en produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan leveranstillfället. Om du reklamerar en felaktig vara inom sex månader efter leverans, anses felet ha uppstått innan leveranstillfället, såvida detta inte kan motbevisas av oss. Om reklamationen sker mer än sex månader efter leverans är du dock skyldig att inkomma med bevis på att felet uppstod innan leverans. Himlekök förbehåller sig rätten att avgöra om varan ska repareras, bytas ut eller om det ska ske ett prisavdrag.

6.3 Garantibegränsningar

Himleköks garanti gäller sådant som är tillverkat av oss samt under förutsättning att varorna tagits om hand på ett korrekt sätt samt att montaget är fackmannamässigt utfört. Himleköks garanti gäller inte fel som uppstått till följd av en olycka som skett efter att du fått varan, om varan vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt (handhavandefel) samt fel som uppstått till följd av ett ej fackmannamässigt utfört montage. Himleköks produkter är tillverkade under hantverksmässiga former och material och färg beställs unikt för varje order vilket gör att slutresultatet kan komma att avvika något från de prover du kommit i kontakt med. Himleköks garanti täcker fel på produkten och innefattar inte eventuella kringåtgärder och merkostnader som kan uppstå till följd av felet.

Ångerrätt & Avbeställning

7.1 Ångerrätt

Om du har beställt en specialtillverkad vara gäller inte ångerrätten. Arbetet på varan påbörjas vid beställning och enligt lag gäller därför inte ångerrätten för sådan vara.
För köp av handtag, kranar och andra tillbehör har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit produkten från oss. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss inom denna tid, genom att skicka oss ett klart och tydligt meddelande per e-post eller brev där det framgår vem som ångrar sitt köp, vilken/vilka produkt(er) det avser, när beställningen gjordes samt adress och datum.
Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom 14 dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga produkter du vill utöva din ångerrätt för.
Återbetalning sker via banköverföring och förutsätter att varan sänds tillbaka i samma skick som den var i när du mottog leveransen. Om produkten inte returneras i sådant skick har vi rätt att neka din retur helt eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig.

7.2 Avbeställning

Himlekök börjar arbetet med att bereda din order i samband med att beställningen läggs. Själva produktionen börjar sen vanligtvis ca åtta veckor innan utsatt leverans. Vid avbeställning innan leverans är du därför skyldig att ersätta Himlekök för de kostnader vi haft innan varorna avbeställdes.
För avbeställning av snickerier gäller då:
– Under inga omständigheter är den fasta handpenningen återbetalningsbar
– Mellan 12 och 10 veckor (84-71 dagar) från utsatt leverans är du skyldig att ersätta Himlekök motsvarande 20% av ordervärdet för snickerier
– Mellan tio och åtta veckor (70-57 dagar) från utsatt leverans är du skyldig att ersätta Himlekök motsvarande 50% av ordervärdet för snickerier
– Inom åtta veckor (56 dagar) från utsatt leverans godtas inga avbeställningar
Avbeställning och vitvaror och andra tillbehör godtas alltid fram till dess att vi lagt order hos vår leverantör. Sker avbeställningen efter att vi lagt ordern förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för de direkt relaterade kostnader vi haft. Himlekök ska i sådana fall redovisa dessa kostnader till köparen.

Personuppgifter, lag och tvist

8.1 Behandling av dina personuppgifter

När du blir kund hos oss sparas dina personuppgifter. Utöver att använda datan för att fullgöra våra åtaganden till dig kan den även komma att användas för marknadsföring av våra egna och samarbetspartners tjänster samt för statistiska ändamål.
På begäran har du rätt att erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och vi begränsar då behandlingen enligt de restriktioner du vill att vi ska tillämpa (inklusive att helt radera dom).

8.2 Lag och tvist

Detta avtal följer svensk lag och eventuella tvister ska därför avgöras av allmän domstol i Sverige. Du som konsument har dock också rätt att vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan vilket i allmänhet kostar mindre samt går snabbare än att gå till domstol. Ett sådant tvistlösningsorgan är Allmänna Reklamationsnämnden som är godkänt för tvistlösning vid konsumenttvister.